ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN 

Algemene voorwaarden diensten Himalayan Heart

Algemene voorwaarden van Himalayan Heart gevestigd in Hoenderloo, Elisabethweg 13 en

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65543327.

1. Definities

Opdrachtgever is die persoon of organisatie die met Himalayan Heart een overeenkomst

aangaat, waarbij Himalayan Heart haar diensten aanbiedt.

Opdrachtnemer is Himalayan Heart, de partij die haar diensten aanbiedt aan de

opdrachtgever.

Diensten bestaan voornamelijk uit – maar zijn niet beperkt tot – het verzorgen van

persoonlijke sessies en groepssessies.

Cliënt is de natuurlijke persoon die namens de opdrachtgever of particulier de dienst bij

Himalayan Heart daadwerkelijk afneemt. Cliënt en opdrachtgever kunnen dezelfde persoon

zijn.

2. Algemeen

2.1. Met deze Algemene Voorwaarden, vermeld op de website www.voorwaarden.net,

zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Himalayan Heart vervallen.

2.2 Van toepassing is steeds de laatst bijgestelde versie en voor lopende afspraken de

versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover schriftelijk door

Himalayan Heart bevestigd. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de

opdrachtgever wordt nadrukkelijk afgewezen.

2.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen,

afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor

het overige op die overeenkomst van kracht.

Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij

wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

3. Leveringsvoorwaarden

3.1 Aanbiedingen worden door Himalayan Heart mondeling of schriftelijk (inschrijfformulier of

brief) dan wel digitaal (via e-mail of website) gedaan.

3.2 De door Himalayan Heart gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30

dagen, tenzij anders aangegeven. Himalayan Heart is slechts aan de offerte gebonden indien

de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt

bevestigd of door het verschijnen van de opdrachtgever bij Himalayan Heart ter afname van

de geoffreerde dienst, tenzij anders aangegeven.

3.3 Een aanmelding door middel van een inschrijfformulier wordt een overeenkomst

wanneer Himalayan Heart de inschrijving schriftelijk bevestigd heeft. Deze bevestiging geldt

tevens als bewijs van inschrijving.

3.4 Himalayan Heart is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of

onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de

gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of

prospectussen geldt de uitleg van Himalayan Heart als bindend.

3.5 Indien een offerte niet wordt aanvaard, behoudt Himalayan Heart zich het recht voor de

gemaakte kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

3.6 Himalayan Heart verplicht zich de door opdrachtgever of cliënt ter beschikking gestelde

gegevens en bescheiden als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen

enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover

niet door de verzekering gedekt.

4. Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen (zakelijk en particulier) zijn exclusief alle heffingen van overheidswege,

alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis en verblijfskosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.2 Indien een gedeelte van de overeengekomen diensten in overleg met Himalayan Heart

wordt geannuleerd of komt te vervallen, behoudt Himalayan Heart zich het recht voor de

geoffreerde prijzen voor de overige werkzaamheden aan te passen.

4.3 Betaling voor alle aanbiedingen geschiedt door betaling ineens, tenzij hier vooraf

schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

4.4 Betaling geschiedt door gebruikmaking van een factuur en dient te geschieden

binnen 14 dagen na de factuurdatum.

4.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van de betalingstermijn (14 dagen na factuurdatum), wordt de

wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist, met

uitzondering van particulieren, die conform de wet wel een ingebrekestelling ontvangen.

4.6 Wettelijke rente voor het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt berekend

per maand, of een deel daarvan.

4.7 Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het

nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter

verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als

de buitengerechtelijke.

4.8 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op Himalayan Heart heeft of

meent te hebben te verrekenen met openstaande facturen.

4.9 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de

opdrachtgever zijn de vorderingen van Himalayan Heart op de opdrachtgever onmiddellijk

opeisbaar.

5. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Himalayan Heart onafhankelijke

omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de

opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van

haar verplichtingen redelijkerwijs niet van Himalayan Heart kan worden verlangd, ongeacht of

de omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

5.2 Onder overmacht wordt ook verstaan overstroming, stormschade, stremmingen in

het vervoer, stagnatie/beperkingen en of stopzetting van de leveringen door openbare

nutsbedrijven, brand en ongevallen waardoor uitvoering van een dienst onmogelijk

wordt.

5.3 Overmacht ontslaat Himalayan Heart van het nakomen van de overeengekomen termijn

of van de uitvoeringsplicht van de dienst, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde

enig recht op vergoeding van kosten of schade kan doen gelden.

6. Opzegging en annulering

6.1 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft

opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk

te maken bezettingsverlies en/of inhuur.

Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan

toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte

werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan

opdrachtgever.

6.2 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met

zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

6.3 Himalayan Heart behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, de opdracht

geen doorgang te laten vinden of een aangewezen deelnemer te weigeren. De

opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van al betaalde gelden, exclusief de al

gedane voorbereidingen.

6.4 Annulering van een met Himalayan Heart gesloten overeenkomst is niet mogelijk, tenzij in

deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst zelf uitdrukkelijk anders bepaald, of

tussen partijen nader schriftelijk overeengekomen.

6.5 No show: indien de cliënt een dienst binnen 2 werkdagen van de bedoelde afspraak

afzegt, wordt hele bedrag van de dienst in rekening gebracht.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De resultaten van toepassing en gebruik van de door Himalayan Heart verrichte

werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die ook buiten haar invloed

kunnen vallen. Ofschoon elke dienst naar beste inzicht en vermogen en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Himalayan Heart

derhalve geen garanties verstrekken met betrekking tot de door haar verrichte diensten.

Dit laatste geldt ook indien in de omschrijving van de opdracht bepaalde resultaten

zouden zijn opgenomen.

7.2 Himalayan Heart is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de

uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht

nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de

opdracht mag worden vertrouwd. Himalayan Heart is niet aansprakelijk voor:

– bij opdrachtgever, cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de

verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens

opdrachtgever of cliënt aan Himalayan Heart;

– bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen

of nalaten van door Himalayan Heart ingeschakelde professionals;

– bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.

7.3 Himalayan Heart heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voor

zover mogelijk ongedaan te maken.

7.4 Opdrachtgever is, indien hij overweegt Himalayan Heart aansprakelijk te stellen tot

vergoeding van schade, verplicht daarover met Himalayan Heart in overleg te treden,

alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.

7.5 Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet,

die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het

overeengekomen bedrag behorend bij de opdracht.

7.6 Himalayan Heart is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden

tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending

geschiedt door of namens opdrachtgever, Himalayan Heart of derden.

8. Intellectueel eigendom

8.1 Alle door Himalayan Heart bedachte diensten, programma’s, werkwijzen, modellen,

adviezen, etc. worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom

van Himalayan Heart.

8.2 Openbaarmaking, overdracht of verspreiding van deze programma’s, werkwijzen,

modellen, adviezen, etc. door opdrachtgever of derden, mag alleen plaatsvinden met

toestemming van de Himalayan Heart.

8.3 Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen is opdrachtgever in ieder geval een

boete van € 50.000,00 per overtreding aan Himalayan Heart verschuldigd.

9. Vertrouwelijkheid

9.1 Himalayan Heart is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de

opdrachtgever. Himalayan Heart zal in het kader van de opdracht alle mogelijke

voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

9.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,

Himalayan Heart gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde

rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Himalayan Heart zich ter zake niet kan

beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan

recht van verschoning, dan is Himalayan Heart niet gehouden tot schadevergoeding of

schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de

overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

10.Resultaat

Himalayan Heart spant zich ervoor in bij de uitvoering van de diensten met de beschikbare

kennis, vaardigheden, ervaring en werkcapaciteit het beoogde resultaat te bereiken.

Himalayan Heart aanvaart alleen opdrachten waardoor zij gekwalificeerd is of waarvoor zij de

gekwalificeerde personen kan inhuren. Toch kan Himalayan Heart geen garanties geven voor

het resultaat, omdat dit mede afhangt van de inbreng van de opdrachtgever.

11.Rechtskeuze

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van

toepassing.

12.Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden staan vermeld op de website www.voorwaarden.net en zijn hier op

te vragen.

Extra voorwaarden m.b.t. Paardencoaching Himalayan Heart

 Artikel: Veiligheid, Paarden, Risico en Aansprakelijkheid

Himalayan Heart doet er al het mogelijke aan om de interacties met paarden zo veilig mogelijk te laten verlopen. Door deel te nemen aan een sessie, verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze AV en accepteert opdrachtgever de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de veiligheid van deelnemers, anderen en de paarden.

In geval van minderjarigheid van de deelnemer zijn de ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) opdrachtgever en verklaren zij akkoord te zijn met deze AV en vrijwaren zij de opdrachtnemer voor aanspraken door of namens de deelnemer.

In geval van een groepssessie verklaart opdrachtgever zich mede namens de betreffende deelnemers akkoord met deze AV en vrijwaart opdrachtgever de opdrachtnemer ook voor aanspraken namens deze deelnemers.

Opdrachtgever verklaart dat elke deelnemer voor zover bekend geen last heeft van gezondheidsklachten die een veilige deelname in de weg zouden kunnen staan. Opdrachtgever bespreekt alle relevante gezondheidsonderwerpen vooraf mondeling en/of schriftelijk met Himalayan Heart

Deze informatie blijft strikt vertrouwelijk tussen deelnemer, opdrachtgever en Himalayan Heart.

Opdrachtgever en deelnemer betreden het terrein waar de sessie plaatsvindt en waar de paarden gehouden worden vrijwillig, en geheel op eigen risico. Deelnemer neemt vrijwillig en geheel op eigen risico deel aan de sessie en de daarin voorgestelde activiteiten.

Ten behoeve van de eigen veiligheid, die van anderen, en om het welzijn van de aanwezige dieren te waarborgen, houden opdrachtgever en deelnemer zich aan het huisreglement van Himalayan Heart en die van het terrein waar de sessie plaatsvindt.

Opdrachtgever en deelnemer dienen de vooraf en tijdens de sessie verstrekte instructies en aanwijzingen van Himalayan Heart en/of de terreineigenaar voor wat betreft omgang met de aanwezige dieren strikt op te volgen.

Als opdrachtgever of deelnemer tegen deze instructies in handelen kan dit resulteren in onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname en aansprakelijkheid in het geval van het ontstaan van schade.

De sessie en de omgang met paarden vindt plaats conform de professionele code van Himalayan Opdrachtgever en deelnemer accepteren dat paarden hun eigen, uiterst gevoelige, natuurlijke gedrag en zintuiglijke waarneming hebben, dat zij daarom soms plotseling kunnen reageren, en dat omgang met paarden dus risico’s met zich mee kan brengen, zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van de sessie.

Als instructies of aanwijzingen de deelnemer niet duidelijk zijn, hij moeite heeft met een van de activiteiten, of hij zich niet op zijn gemak/veilig voelt in het uitvoeren van een activiteit, bespreekt deelnemer dit onmiddellijk met Himalayan Heart. Het staat deelnemer te allen tijde vrij om niet deel te nemen aan specifieke voorgestelde activiteiten tijdens de sessie.

Noch Himalayan Heart, noch de terreineigenaren, noch een van de andere medewerkers van de terreineigenaren kunnen aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken tussen u, met, op en van paarden van Himalayan Heart, de eigenaar, of derden, op het terrein van Himalayan Heart, en/of de terreineigenaar. Deelname en aanwezigheid tijdens eender welke sessie en/of het aanschouwen daarvan is voor eigen risico.

Het risico voor eventueel letsel en schade toegebracht aan uzelf, de paarden, of derden vallen onder de persoonlijke aansprakelijkheid van de deelnemer of wettelijke vertegenwoordiger daarvan.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleding en schoeisel tijdens de sessies. Himalayan Heart sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan de sessie, zowel jegens opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit.

Indien de sessie op het paard plaatsvindt, is de deelnemer verplicht om een passende veiligheidshelm te dragen. Himalayan Heart kan deze ter beschikking stellen.

Himalayan Heart is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of enige andere vorm van schade, indien deze door opdrachtgever of deelnemer als gevolg van een sessie geclaimed zou worden.


VRIJWARINGSVERKLARING tevens EIGEN RISICO VERKLARING Himalayan Heart

1. Ik, ___________________________________ verklaar hierbij dat ik uitvoerig geïnformeerd ben over de regels die gelden bij de Paardencoaching bij Himalayan Heart.

2. Het is mij bekend dat aan het contact maken met paarden risico’s zijn verbonden! Ik besef dat een paard een vluchtdier is en onverwachte bewegingen kan maken tengevolge waarvan ik de controle over het dier kan verliezen en het dier, andere paarden, andere deelnemers en omstanders letsel kan toebrengen.

3. Ten opzichte van mijn coach zie ik af van schadeaanspraken in welke vorm dan ook, voor schadegevallen welke kunnen ontstaan in samenhang met deelname aan een Paardencoaching.

4. Het afzien van schadeaanspraken geldt in het bijzonder voor verwondingen in iedere vorm, ook wanneer deze mijn dood tot gevolg hebben. Dit met de aantekening dat ook mijn erfgenamen als consequentie van deze vrijwaringsverklaring geen aanspraken tegenover de GEVRIJWAARDE PARTIJ geldend kunnen maken.

5. Verder verklaar ik dat geen schadeclaim zal worden ingediend tegen de GEVRIJWAARDE PARTIJ noch door mijzelf, noch door mijn familie, erfgenamen of voogd.

6. Het is mij bekend dat het dragen van een helm met veiligheidssluiting, zoals goedgekeurd door de KNHS en de Stichting Veilig Paardrijden verplicht is als ik op het paard zit of rijd. Als ik zonder helm rijd, doe ik dat volledig voor eigen risico. niet naar behoren dragen van een degelijke helm met een veiligheidssluiting.

7. Ik verklaar dat ik WA verzekerd ben.

8. Ik verklaar over een goede fysieke gezondheid te beschikken.

9. Ik begrijp dat deze verklaring als overeenkomst bindend is en ik verklaar dat ik dit document uit vrije wil ondertekend heb.

 Naam___________________________________________ Plaats:

Handtekening__________________________________Datum


CONTACT FORMULIER

Dank U voor uw bericht

Kijk ook voor het laatste nieuws op: