PRIVACY STATEMENT

Himalayan Heart, gevestigd op Elisabethweg 13, 7381 BT, en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 65543327 , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens:

Himalayan Heart

Esther van Santen & Hans van Ark

Elisabethweg 13

7351 BT Hoenderloo

M: Esther 0031 (0) 6 83510478

M: Hans 0031 (0) 6 83510479

E: himalayanheart@outlook.com

I: www.hymalayanheart.nl

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij een dossier aanleggen. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen/coachsessies. Indien noodzakelijk en gewenst zullen ook gegevens worden opgenomen in het dossier, die voor de behandeling/coaching noodzakelijk zijn en die, enkel en alleen na expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of een (basis)school. Wij doen ons best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:

• zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens

• er voor zorgen, dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als jouw behandelend coach/therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Er geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt enkel en alleen met jouw expliciete toestemming.

• Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (hierbij worden geen persoonsgegevens gebruikt, enkel het ziektebeeld genoemd)

• Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur opgesteld kan worden. Als we vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zullen we je eerst informeren en expliciet toestemming hiervoor vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven 7 jaar bewaard.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Himalayan Heart verwerkt de persoonsgegevens doordat er gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan ons verstrekt worden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Himalayan Heart verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

-Relevante informatie over jouw gezondheid die van toepassing is voor jouw herstel tijdens de coaching/behandeling en welke enkel door jou zelf aan ons verstrekt is. Het gaat hierbij om informatie waarvoor je zelf uitdrukkelijk toestemming geeft voor het gebruik in de sessies.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Himalayan Heart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van de betaling.

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Himalayan Heart analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Himalayan Heart verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 - Himalayan Heart behoudt de mogelijkheid tot het gebruiken van jouw gegevens voor supervisie met een supervisor ter bevordering van deskundigheid.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Himalayan Heart neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Himalayan Heart ) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Himalayan Heart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

- Persoonsgegevens, worden 7 jaar bewaard volgens de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst.

- Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals omschreven bij punt 3 worden 7 jaar bewaard na het beëindigen van het laatste consult, zodat bij evt. vervolg coaching binnen 7 jaar, deze snel en effectief kan worden opgepakt. Na de termijn van 7 jaar is de verwachting dat het leven van de klant dusdanig is veranderd dat de informatie niet meer up-to-date zal zijn.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Himalayan Heart verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Himalayan Heart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Himalayan Heart gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Himalayan Heart en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar himalayanheart@outlook.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Himalayan Heart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Himalayan Heart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via himalayanheart@outlook.com


CONTACT FORMULIER

Dank U voor uw bericht

Kijk ook voor het laatste nieuws op: